Orientační nabídka


Logo

Zlatý erb - Oficiální web

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí


Zlatý erb (odkaz na titulní stránku) 

Vyhledávání


Symbol hlavní nabídky Menu

Cesta: Titulní stránka > Propozice soutěže

 

Propozice soutěže Zlatý erb 2016

 

 
 

Zlatý erb 2016

soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

http://www.zlatyerb.cz

změny vyhrazeny, verze 1v0Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky.

 

1.    Orgány soutěže a organizační stupně

1.1.   Soutěž Zlatý erb vyhlašuje Sdružení Zlatý erb. Sdružení Zlatý erb pověřilo pořádáním soutěže společnost WEBHOUSE, s.r.o.

1.2.   Soutěž je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajská kola vyhlašují kraje ČR.

1.3.   Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy celostátní poroty. Celostátní porota určuje vítěze soutěže. Předseda poroty se podílí na definici hodnotících kritérií soutěže, koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Celostátní porota má nejméně pět členů. Zástupce vítěze předchozího ročníku soutěže má právo být členem poroty. Předseda poroty může pověřit další nezávislé subjekty provedením specifických hodnocení a testů jako podklad pro svá rozhodnutí.

1.4.   Kraje jmenují předsedu a členy krajských porot pro krajská kola. Krajské poroty určují vítěze krajských kol. Předseda poroty koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Krajská porota má nejméně pět členů. Předseda poroty může pověřit další nezávislé subjekty zpracováním podkladů pro činnost poroty.

1.5.   V soutěžní kategorii se nemohou umístit soutěžící, kteří mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, který tuto kategorii hodnotí.

1.6.   Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem územní samosprávy Města a obce online (http://mesta.obce.cz) a konferencí ISSS (http://www.isss.cz).

1.7.   Webové stránky soutěže jsou na adrese: http://www.zlatyerb.cz.


2.    Soutěžící, předmět, kategorie a zvláštní ceny

2.1.   Soutěžícími jsou města, městské části a obce ČR. Předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky a elektronické služby měst, městských částí, obcí a krajů České republiky. V krajském kole hlavního města Prahy se hodnotí městské části. Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.

2.2.   Ceny Zlatý erb jsou udělovány ve třech kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města
(včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)

b) nejlepší webové stránky obce
(včetně městysů. V hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)

c) nejlepší elektronická služba

2.3.   Zvláštní cenou, která se uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek vztažených na jednoho obyvatele obce (podle údajů uvedených na portálu veřejné správy), je Cena veřejnosti. Hlasující musí disponovat platnou e-mailovou schránkou, na niž je poslána ověřovací zpráva. Potvrzení příjmu této zprávy je podmínkou platnosti hlasu. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec bez ohledu na kategorii. Hlasující souhlasí s vedením zaslaných dat v databázi pro účely soutěže a jejich zveřejnění. Cena veřejnosti nemusí být udělována v krajském kole.

2.4.   Mohou být uděleny další zvláštní ceny, např. za nejlepší turistickou prezentaci, za nejlépe splněné zákonné informace, za nejlepší bezbariérovou přístupnost apod.

2.5.   Zodpovědnou osobou za soutěžícího je jeho statutární zástupce. Ten určuje kontaktní osobu za soutěžícího.

2.6.   Soutěžící ve stanoveném termínu a předepsaným webovým formulářem mohou ohlásit a popsat webové stránky nebo elektronické služby, které provozují. Autor ohlášení musí disponovat platnou e-mailovou schránkou, na niž je poslána ověřovací zpráva. Potvrzení příjmu této zprávy je podmínkou platnosti ohlášení. Text platného ohlášení je určen ke zveřejnění.

2.7.   V případě pochybností či sporu o oficiální podpoře webových stránek, služby či pravdivosti ohlášení ze strany soutěžícího je rozhodující souhlasné vyjádření jeho statutárního zástupce.

2.8.   Vyhlašovatelé ani další orgány soutěže v žádném případě neodpovídají za obsah stránek ani jejich částí, které jsou předmětem soutěže. Stránky, které neodpovídají platným zákonům ČR nebo porušují morální pravidla, mohou být i dodatečně ze soutěže vyřazeny.


3.    Krajská kola

3.1.   Krajská kola jsou součástí soutěže Zlatý erb a mohou používat její označení a symboly.

3.2.   Předseda krajské poroty může po dohodě s ostatními členy poroty přidat k ohlášeným soutěžícím další soutěžící, zejména obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem.

3.3.   V kategorii Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší webové stránky obcí používá krajská porota při hodnocení kritéria podle doporučení:

   a) Povinné informace (váhový koeficient 2)

   b) Úřední deska (váhový koeficient 2)

   c) Doporučené a doplňkové informace (váhový koeficient 1,5)

   d) Použitelnost webu - ovládání webu, navigace a přehlednost stránky (váhový koeficient 1,5)

   e) Výtvarné zpracování (váhový koeficient 1)

   f) Bezbariérová přístupnost – zkrácený test (váhový koeficient 1,5)

   g) Podpora IPv6 a DNSSEC (váhový koeficient 1)

   h) Podpora zobrazení na mobilních zařízeních (váhový koeficient 1)

3.4.   V kategorii Nejlepší elektronické služby používá krajská porota při hodnocení kritéria:

   a) Užitečnost služby (váhový koeficient 1)

   b) Inovativnost řešení (váhový koeficient 1)

3.5.   Pro hodnocení jednotlivých kritérií je zpracována metodika, která připouští odlišnosti v jednotlivých krajích. Porotci udělují body jednotlivým kritériím ve škále 0-5 (0, 0,5, 1, 1,5, … 5). Porotci se mohou specializovat na vybraná kritéria. Výsledné pořadí se stanoví podle váženého průměru počtu bodů udělených jednotlivým kritériím. Porota stanoví v jednotlivých kategoriích 1., 2. a 3. místo. V případě shodného pořadí soutěžících rozhoduje o pořadí předseda krajské poroty. Člen poroty může připojit návrh na zvláštní cenu. Splnění kritéria Podpora IPv6 a DNSSEC (3.3.g) hodnotí  sdružení CZ.NIC. Výsledky hodnocení krajských porot jsou předány pořadateli a zveřejněny na internetu.

3.6.   Diskvalifikačním kritériem je nedostatečné hodnocení v kritériu povinné informace.

3.7.   Zvláštní cena sdruženi CZ.NIC bude udělena všem účastníkům, kteří získají v kritériu „Podpora IPv6 a DNSSEC (3.3.g) plné bodového hodnocení. Zvláštní cenu nelze udělit vítězům z předchozího ročníku soutěže.

3.8.   Kraj ve spolupráci s pořadatelem zajistí Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů krajského kola.

3.9.  Soutěžící z krajů, které se rozhodly nevyhlásit krajská kola soutěže, budou společně hodnoceni zjednodušeným testem, přičemž nejlépe hodnocení postoupí do celostátního kola. Počet postupujících určí předseda celostátní poroty na základě počtu nevyhlašujících krajů.

3.10. Pokud se v krajském kole na prvním místě umístí vítěz loňského ročníku celostátní soutěže, do celostátního kola postupuje soutěžící z druhého místa v krajském kole.


4.    Celostátní kolo

4.1.   Do celostátního kola postupují vítězové krajských kol (za kraj 3 soutěžící - vždy jeden v každé kategorii) a nejlépe hodnocení soutěžící z krajů, které se rozhodly nevyhlásit krajská kola (dle bodu 3.9. Propozic). Celostátní porota může do hodnocení zahrnout případně i další stránky a služby (a to i z kraje, který nevyhlásil své krajské kolo) v maximálním počtu pěti (tzv. "divoká karta" po vzoru některých sportovních soutěží). V celostátním kole mohou být posuzovány i webové stránky a elektronické služby jednotlivých krajů pro případné udělení zvláštní ceny.

4.2.   V kategorii Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší webové stránky obcí používá celostátní porota při hodnocení kritéria:

   a) Test reakce na žádost o informaci (váhový koeficient 1,5)

   b) Povinné informace (váhový koeficient 2)

   c) Úřední deska (váhový koeficient 2)

   d) Doporučené informace (váhový koeficient 1,5)

   e) Doplňkové informace (váhový koeficient 1)

   f) Použitelnost webu - ovládání webu, navigace a přehlednost stránky (váhový koeficient 1,5)

   g) Výtvarné zpracování s přihl. k zobrazení v různých prohlížečích (váhový koeficient 1)

   h) Bezbariérová přístupnost – podrobný test (váhový koeficient 1,5)

   i) Inovativní přidaná hodnota (váhový koeficient 1,5)

   j) Pomocné služby (váhový koeficient 1)

   k) Podpora IPv6 a DNSSEC (váhový koeficient 1)

   l) Podpora zobrazení na mobilních zařízeních (váhový koeficient 1)

4.3.   V kategorii Nejlepší elektronické služby používá celostátní porota při hodnocení kritéria:

   a) Užitečnost služby (váhový koeficient 1)

   b) Inovativnost řešení (váhový koeficient 1)

4.4.   Pro hodnocení jednotlivých kritérií je zpracována metodika. Porotci udělují body jednotlivým kritériím ve škále 0-5 (0, 0,5, 1, 1,5, … 5). Porotci se mohou specializovat na vybraná kritéria. Výsledné pořadí se stanoví podle váženého průměru počtu bodů udělených jednotlivým kritériím. Porota stanoví v jednotlivých kategoriích 1., 2. a 3. místo. V případě shodného pořadí soutěžících rozhoduje o pořadí předseda poroty. Člen poroty může připojit návrh na zvláštní cenu. Výsledek hodnocení je předán pořadateli a zveřejněn na internetu. Splnění kritéria Použitelnost webu - ovládání webu, navigace a přehlednost stránky (4.2.f) hodnotí Přístupnější stát. Splnění kritéria Podpora IPv6 a DNSSEC (4.2.k) hodnotí  sdružení CZ.NIC.

4.5.   Soutěžící nemůže v celostátním kole získat 1. místo v kategorii ve dvou po sobě následujících ročnících.


5.    Termíny

5.1.   Zahájení příjmu ohlášení webových stránek a služeb soutěžícími a hlasů pro cenu veřejnosti: úterý 5. 1. 2016

5.2.   Uzávěrka příjmu ohlášení: čtvrtek 28. 1. 2016 16:00

5.3.   Zahájení krajských kol: pondělí 1. 2. 2016

5.4.   Uzávěrka příjmu hlasů pro krajské ceny veřejnosti: pondělí 22. 2. 2016 16:00

5.5.   Zahájení celostátního kola: pondělí 29. 2. 2016

5.6.   Uzávěrka příjmu hlasů pro celostátní cenu veřejnosti: čtvrtek 31. 3. 2016 16:00

5.7.   Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Hradci Králové v průběhu konference ISSS (pondělí 4. 4. 2016).

 
Zodpovídá: Roman Milner
Vytvořeno / změněno: 4.1.2016 / 4.1.2016

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zlatý erb 2016
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém